Quy trình kiểm tra bài báo đạt tiêu chuẩn

QUY TRÌNH KIỂM TRA BÀI BÁO QUỐC TẾ ĐẠT TIÊU CHUẨN

STT

Nội dung

Hướng Dẫn

Ghi chú

I.KÊ KHAI CÔNG TRÌNH

1

Tác giả OU

Địa chỉ công tác là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc

Ho Chi Minh City Open University


2

Tên tạp chí

  • Tên tạp chí và số ISSN/eISSN khớp nhau

  • Thông tin trên toàn văn và trên hệ thống kê khai khớp nhau

  • Nhà xuất bản theo

https://mjl.clarivate.com/home hoặc

https://www.scopus.com/sources

Nếu Tạp chí đồng thời thuộc Wos và Scopus: ưu tiên lấy tên nhà xuất bản theo https://mjl.clarivate.com/home3

ISSN/eISSN


4

Nhà xuất bản


5

Volume, issue, năm, trang


6

Link bài

DOI hoặc link đến trang mục lục của số tạp chí xuất bản bài báo hoặc link đến toàn văn bài báo nếu là Open Access


7

Loại công trình

Xác định đúng loại công trình: TC ISI, TC Scopus, HT ISI, HT Scopus


8

Danh mục

Xác định đúng danh mục: SCIE, AHCI, SSCI, ESCI , Scopus


9

Lĩnh vực nghiên cứu

TÁC GIẢ BẮT BUỘC PHẢI TỰ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC VÀ MÃ ASJC CỦA BÀI BÁO. NẾU TÁC GIẢ KHÔNG KÊ KHAI ĐẦY ĐỦ, PHÒNG SẼ KHÔNG XỬ LÝ.


10

ASJC


11

Researchgate và Googlescholar

Bài báo được đăng ký trên profile của tác giả


12

Thời gian kê khai

Không quá 45 ngày kể từ ngày công trình được xuất bản


II.ĐIỀU KIỆN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN

(Đối với bài báo đăng trên Tạp chí)

13

Không thuộc Beall’s List


Kiểm tra tên tạp chí và tên NXB tại: https://beallslist.net/


Tên tạp chí bị liệt kê trong Beall’s List🡪 Tạp chí thuộc Beall’s List


Tên NXB bị liệt kê trong Beall’s List🡪 Tạp chí thuộc Beall’s List


Nếu đồng thời tên tạp chí và NXB không bị liệt kê trong Beall’s List🡪 Tạp chí không thuộc Beall’s List


 *LƯU Ý: KHI TRA CỨU, NÊN GÕ TỪNG CHỮ, NẾU COPY RỒI DÁN SẼ KHÔNG TRA RA KẾT QUẢ14

a.Thỏa mãn điều kiện tại QĐ 151/QĐ-HĐQL Nafosted hoặc

Phụ lục 1 QĐ 251/QĐ-HĐQL Nafosted 


  1. Nếu tạp chí thuộc khối ngành KHTN và Kỹ thuật


Tra cứu 🡪Nếu thuộc danh sách trong Phụ lục của QĐ 151/QĐ-HĐQL Nafosted🡪 Thỏa mãn 


Nếu không🡪Chuyển qua điều kiện b


  1. Nếu tạp chí thuộc khối ngành XHNV, theo Phụ lục 1 QĐ 251/QĐ-HĐQL Nafosted 


Nếu thuộc danh mục AHCI, SSCI hoặc Scopus🡪Thỏa  mãn.


Nếu không:


*Đối với các ngành XHNV(trừ Kinh tế)


Kiểm tra NXB có thuộc các NXB nêu tại mục 3.1.1 của      Phụ lục này hay không? Nếu có🡪Thỏa mãn. 


Nếu không kiểm tra NXB có thuộc các NXB nhóm A, B do Hội đồng kinh tế xã hội Hà Lan (SENSE) bình chọn hằng năm hay không? Tra cứu tại: http://www.sense.nl/organisation/documentation Nếu có🡪Thỏa mãn


Nếu không kiểm tra NXB có thuộc NXB của 500 trường Đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rangings (THE) do Tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hằng năm hay không? Tra cứu tại: https://www.timeshighereducation.com/ 🡪 Chọn Rankings🡪 Chọn World🡪 Chọn Explore🡪 Ở mục Show me universities best for chọn Overrall

                     Nếu có🡪Thỏa mãn. 


Nếu không🡪Chuyển qua điều kiện b


*Đối với tạp chí thuộc lĩnh vực Kinh tế, theo Phụ lục 1 QĐ 251/QĐ-HĐQL Nafosted 

Nếu nhà xuất bản thuộc mục 3.1.1 của Phụ lục này🡪Thỏa mãn


Nếu không tra cứu Tạp chí có thuộc NXB của 100 trường Đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rangings (THE) do Tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hằng năm hay không? Tra cứu tại: https://www.timeshighereducation.com/ 🡪 Chọn Rankings🡪 Chọn World🡪 Chọn Explore🡪 Ở mục Show me universities best for chọn Overrall

                     Nếu có🡪Thỏa mãn. 


Nếu không🡪Chuyển qua điều kiện b


Thỏa mãn một trong số các điều kiện tại a; b; c

b.Được xuất bản bởi các nhà xuất bản nêu tại điểm b khoản 1 Điều 3 QĐ 2183/QĐ-ĐHM

Nếu có🡪Thỏa mãn. 


Nếu không🡪 Chuyển qua điều kiện c

c.Được đánh dấu blue tick của Publons

Tra cứu tại: https://publons.com/about/home/

Nếu có🡪Thỏa mãn

Nếu không🡪Không đạt tiêu chuẩn thưởng

15

Đối với các bài Hội Thảo

Nếu được xuất bản toàn văn trong kỷ yếu có chỉ số ISBN/ISSN và được liệt kê trong Wos hoặc Scopus🡪Thỏa mãn


Nếu không🡪 Không đạt tiêu chuẩn thưởng


16

Đối với sách-chương sách chuyên khảo

Nếu được liệt kê trong Wos hoặc Scopus🡪Thỏa mãn


Nếu không 🡪Kiểm tra nếu được xuất bản bởi một trong các NXB nêu tại điểm b khoản 1 Điều 3 QĐ 2183/QĐ-ĐHM🡪Thỏa mãn


Nếu không🡪Không đạt tiêu chuẩn thưởng


Lưu Ý: Bài báo chỉ được xét khen thưởng nếu chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu của tác giả phù hợp với Subject area and category của tạp chí theo: https://www.scimagojr.com/

III.KHEN THƯỞNG

17

Công trình có là sản phẩm bắt buộc của đề tài?

-Nếu có: kiểm tra bước 18

-Nếu không: kiểm tra bước 19


18

Ngày ra quyết định phê duyệt danh mục và giao kinh phí thực hiện đề tài

-Trước 01/10/2020: Áp dụng Quy chế 01/06/2020 và QĐ 703 ngày 6/4/2021

-Sau 01/10/2020: Áp dụng Quy chế 01/10/2020 QĐ 703 ngày 6/4/202119

Ngày gửi bài

-Trước 01/10/2020: Áp dụng Quy chế 01/06/2020 QĐ 703 ngày 6/4/2021


-Sau 01/10/2020: Áp dụng Quy chế 01/10/2020 QĐ 703 ngày 6/4/2021


Related Articles