Cách nhập thông tin công trình

 • Trong quá trình nhập, có thể đưa chuột vào tên field để thấy các hướng dẫn nhập liệu cho field đó

 • Mỗi công trình sẽ được kê khai một lần. Nếu công trình có nhiều thầy cô, sinh viên trong trường tham gia, xin thống nhất cử 1 người kê khai. 

 • Để kê khai cho một công trình, bấm vào New Issue và điền các thông tin trên màn hình. Nếu đã có dữ liệu Endnote/Refman/Ris (xin xem phần hướng dẫn bên dưới về cách lấy các dữ liệu này từ Google Scholar), xin paste vào ô Endnote data, sau đó bấm Ctlr+Alt+Z. Hệ thống sẽ tự động dò tìm và điền sẵn một số thông tin tương ứng. 

 • Lưu ý về cách điền một số thông tin như sau

  • Subject: Tên công trình, bài báo, chương sách… Nếu hệ thống thấy đã có các công trình có tên tương tự thì sẽ liệt kê các tên tương tự gợi ý để biết và kiểm tra lại. 

  • Description: Tóm tắt/Abstract về công trình. 

  • Tac gia/Thanh vien: Điền tất cả các tác giả của bài,ngăn cách giữa các tác giả bằng dấu chấm phẩy (;). Nếu sử dụng dấu PHẨY, hệ thống sẽ đếm sai (cao hơn thực tế) số lượng tác giả.

  • CN/TG Dau-OU: Chọn từ danh sách nếu tác giả đầu là thầy cô trong Trường

  • TG Lien he-OU: Chọn từ danh sách nếu tác giả đầu là thầy cô trong Trường. Nếu thầy cô vừa là tác giả đầu, vừa là tác giả liên hệ, xin vui lòng chọn ở cả 2 mục.

  • TG/TV-OU: Xin chọn tất cả các tác giả là người của Trường, kể cả tác giả đầu và tác giả liên hệ. Hệ thống sẽ tự động tính thưởng/điểm công trình dựa vào các thông tin tác giả được nhập.

  • TG/TV-Sinh viên OU: Nếu có các tác giả là sinh viên OU, xin khai báo ở đây theo định dạng sau cho mỗi sinh viên: Ky hieu bac học=MSSV-Ten sinh vien; Mỗi sinh viên một dòng và kết thúc bằng chấm phẩy.  Ký hiệu bậc học là: DH= Sinh viên đại học, CH= Sinh viên cao học, NCS= nghiên cứu sinh. Ví dụ công trình có 1 sinh viên DH và 1 sinh viên CH tham gia thì khai báo như sau

DH=1234567890-Trần Văn A; 

CH=3456789102-Nguyễn Thị B;

 • La san pham cua de tai: Nếu công trình này là sản phẩm của đề tài, xin vui lòng cung cấp thông tin ở đây theo định dạng: MSDT-Tên đề tài, trong đó tên đề tài có thể không cần đầy đủ nhưng ít nhất là 10 từ đầu tiên

 • Nam cong bo, Thang cong bo: Nếu có thể xác định được tháng công bố của công trình, xin chọn giúp để thống kê theo học kỳ. Nếu không thể xác định tháng công bố, xin xác định công trình thuộc học kỳ I hay học kỳ II theo quy tắc sau: Nếu công trình thuộc học kỳ I, xin chọn tháng là 13, nếu công trình thuộc học kỳ II, xin chọn tháng là 00. (Khi thống kê, tháng 13 sẽ được gộp vào tháng 12, tháng 00 sẽ gộp vào tháng 1) 

 • Cac de nghi khac: Có thể chọn Đề nghị thưởng, hỗ trợ đăng bài, … Có thể chọn nhiều đề nghị ở mục này. Mục Bài nghĩa vụ chỉ sử dụng cho giảng viên bán cơ hữu.

 • Cung cấp thông tin về Tên tạp chí, Số-Tập-Trang, ISSN đối với bài tạp chí, Tên hội thảo, chỉ số xuất bản ISBN của kỷ yếu nếu có xuất bản đối với bài hội thảo. Các bài thiếu thông tin Phòng sẽ phải treo lại không thể xử lý được

 • Đối với công bố ISI/Scopus,  vui lòng cung cấp Impact Factor của tạp chí và upload 1) bài toàn văn đã xuất bản chính thức (gởi đường link đến bài không xem là đã cung cấp bài toàn văn) 2) minh chứng về việc tạp chí đăng bài được liệt kê trong Core collection của WOS/Scopus (có thể là ảnh chụp màn hình) 3) minh chứng về việc bài đã được đăng ký trên Google Scholar và Research Gate (có thể là ảnh chụp màn hình). Đối với các công trình khác xin upload minh chứng theo hướng dẫn tại Quy định về Nghĩa vụ Giảng viên.
 • Upload tất cả các minh chứng lên bằng cách chọn Choose files. Các minh chứng có thể được upload nhiều file cùng một lúc. Ngoài ra  có thể cung cấp thêm các minh chứng ở dạng chụp màn hình bằng cách bấm PrintScr (trên laptop xin bấm fn+Prtsc) sau đó chọn Add picture from clipboard, bấm Ctrl+V để paste ảnh chụp màn hình và sau đó bấm OK.

Sau khi đã điền đủ thông tin và minh chứng,  bấm Create.


 • Mỗi hồ sơ sẽ có một số hồ sơ, được hiển thị ở cột # khi xem danh sách hồ sơ, hoặc được hiển thị ở đầu hồ sơ của công trình, ví dụ Cong Trinh #1234. Xin  lưu ý để cung cấp thông tin này khi cần tra soát và để theo dõi thưởng.


Related Articles