Cách chọn loại công trình và danh mục

  • Bài TC ISI là bài đăng trên các tạp chí được liệt kê trong Core collection của Web of Science (WOS). Core collection bao gồm: SCIE, SSCI, AHCI, ESCI. Các tạp chí chỉ được liệt kê trong Additional Web of Science Indexes nhưng không nằm trong Core collection không được coi là thuộc ISI mà chỉ được xem là TC quốc tế khác.

  • Đối với các đề tài không do Trường chủ trì chọn loại công trình 00-Khac , các hoạt động chuyển giao công nghệ, xin chọn loại công trình 11-CGCN,  và nhập tất cả các mô tả, thông tin liên quan vào mục Thông tin khác, upload các minh chứng cần thiết.


Related Articles