Các trường hợp không cần kê khai

  • Các bài hội thảo cấp đơn vị  KHÔNG kê khai. Các hội thảo này người phụ trách kê khai của đơn vị nhập hồ sơ hội thảo tại mục Hoạt động cấp đơn vị và attach hồ sơ hội thảo bao gồm: 1) Kế hoạch hội thảo, 2) Biên bản hội thảo 3) Kỷ yếu hay tài liệu có toàn văn tất cả các bài báo cáo tại hội thảo. Phòng sẽ xử lý hồ sơ và kê khai cho tất cả các tác giả thuộc Trường.


  • Các bài hội thảo do Trường tổ chức  KHÔNG kê khai. Các hội thảo này người phụ trách kê khai của đơn vị nhập hồ sơ hội thảo tại mục Hoạt động cấp đơn vị và attach hồ sơ hội thảo bao gồm: 1) Kế hoạch hội thảo, 2) Biên bản hội thảo 3) Kỷ yếu hay tài liệu có toàn văn tất cả các bài báo cáo tại hội thảo. Phòng sẽ xử lý hồ sơ và kê khai cho tất cả các tác giả thuộc Trường.


  • Các đề tài cấp cơ sở và các đề tài khác do trường chủ trì, các hoạt động hướng dẫn sinh viên NCKH  KHÔNG kê khai. Phòng sẽ xử lý theo hồ sơ do Phòng quản lý.


Related Articles