Hỗ trợ và liên hệ

  • Để tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ, xin  lưu ý khi cần trao đổi, hỗ trợ xin hạn chế sử dụng mail cá nhân của chuyên viên phòng HTQLKH hay điện thoại mà sử dụng các phương cách sau:

  1. Sử dụng email nckh@ou.edu.vn

  2. Nếu đã mở được hồ sơ công trình, xin chọn mục Notes ở menu con bên trên, tay phải của màn hình đề tài để ghi các vấn đề cần trao đổi hỗ trợ. Phòng sẽ có các phản hồi hay các lưu ý cũng sẽ trao đổi bằng cách ghi chú ở đây.


Related Articles