Cách lấy thông tin Endnote từ Google Scholar

Chú ý: Dữ liệu này không lấy được từ profile của  mà chỉ lấy được từ màn hình search

  •  vào Google Scholar. Tại màn hình này, search bài mình cần. Ở màn hình kết quả,  bấm vào dấu  ” bên dưới bài (dấu được khoanh đỏ trong hình dưới đây)


  • Tại cửa sổ Cite như dưới đây,  chọn Endnote hoặc Refman


  • Trình duyệt sẽ download dữ liệu. Tùy theo trình duyệt và máy,  có thể chọn mở trực tiếp file download về hoặc phải save xuống máy rồi mở lại. Đây là file dạng text nên  có thể chọn mở bằng notepad.  copy tất cả rồi dán vào mục Endnote data tại màn hình khai báo công trình như hướng dẫn trên đây rồi bấm Ctrl+Alt+Z để hệ thống dò tìm và điền thông tin.Đây là dạng dữ liệu Endnote

%0 Journal Article

%T Exchange rate pass-through in ASEAN countries: an application of the SVAR model

%A Anh, Vo The

%A Quan, Le Thai Thuong

%A Phuc, Nguyen Van

%A Chi, Ho Minh

%A Duc, Vo Hong

%J Emerging Markets Finance and Trade

%P 1-14

%@ 1540-496X

%D 2018

%I Taylor & Francis

Đây là dạng dữ liệu Refman/Ris

TY  - JOUR

T1  - Exchange rate pass-through in ASEAN countries: an application of the SVAR model

A1  - Anh, Vo The

A1  - Quan, Le Thai Thuong

A1  - Phuc, Nguyen Van

A1  - Chi, Ho Minh

A1  - Duc, Vo Hong

JO  - Emerging Markets Finance and Trade

SP  - 1

EP  - 14

SN  - 1540-496X

Y1  - 2018

PB  - Taylor & Francis

ER  - 


Related Articles