Tên đề tài:

Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục Đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam

Mã số: KHGD/16-20.ĐT.043


Thuộc chương trình:

Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam


Tổ chức chủ trì:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


Tổ chức phối hợp:

Vụ Giáo dục Đại  học, Bộ Giáo dục và Đào Tạo

Trường Đại học Mở Hà Nội


Mục tiêu của đề tài:

Đề xuất định hướng phát triển phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình E-learning phù hợp cho giáo dục Việt Nam về các phương diện: thể chế, đạo đức, văn hoá, công nghệ, giáo dục, đánh giá và quản trị.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

•      Định hướng mô hình E-learning cho Việt Nam dựa trên việc phân tích các mô hình phổ biến trên thế giới, đặc điểm Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công hệ thống E-learning.

•      Định hướng một hệ thống chiến lược và chính sách cấp quốc gia để phát triển hiệu quả E-learning trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm thế giới vào thực tiễn Việt Nam.

•      Đề xuất khung pháp lý đối với việc áp dụng E-learning trong giáo dục đại học Việt Nam dựa trên nghiên cứu xác định luận cứ khoa học và thực tiễn yêu cầu phát triển.

•      Đề xuất các kinh nghiệm và giải pháp phát triển E-learning cho các cơ sở đào tạo đại học Việt Nam đáp ứng định hướng phát triển quốc gia về E-learning.