Chủ nhiệm đề tài:

PGS. TS. Vũ Hữu Đức

Thư ký khoa học:

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Các thành viên thực hiện chính:


TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện 

Tổ chức công tác

1

PGS. TS. Vũ Hữu Đức

Chủ nhiệm

Trường Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh

2

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Thư ký khoa học;

Thành viên chính

 

Trường Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh

3

TS. Lê Thái Thường Quân

Thành viên chính

Trường Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh

4

ThS. Đoàn Hồ Đan Tâm

Thành viên chính

Trường Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh

5

TS. Nguyễn Thuý Nga

Thành viên chính

Trường Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh

6

TS. Phan Thị Ngọc Thanh

Thành viên chính

Trường Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh

7

TS. Phan Thị Vân Thanh

Thành viên chính

Trường Đại học Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh

8

ThS.Phan Thế Hùng

Thành viên chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Thành viên chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

TS. Đinh Tuấn Long

Thành viên chính

Viện Đại học Mở Hà Nội