HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OU HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thu 28 Sep 2023 20:16:17
Lưu ý quan trọng: Sau khi upload file hồ sơ, phải qua màn hình Xem và Nộp hồ sơ và chọn Nộp hồ sơ.
Các hồ sơ đã nộp sẽ có Trạng thái là Đã Nộp. Các hồ sơ Chưa Nộp sẽ không được xử lý